Οι Νυχτερίδες της Ευρώπης & της Ελλάδας

Οικογένεια Ευρώπη

Ελλάδα

 Rhinolophidae  Rhinolophus blasii
(Peters, 1866)
+
  Rhinolophus euryale
(Blasius, 1853) 
+
  Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)   +
  Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)  +
  Rhinolophus mehelyi
(Matschie, 1901)
+
Vespertilionidae    Barbastella barbastellus
(Schreber, 1774) 
+
  Eptesicus bottae
(Peters, 1869) 
+
  Eptesicus nilssonii
(Keyserling & Blasius, 1839) 
  Eptesicus serotinus
(Schreber, 1774) 
+
  Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)
+
  Myotis alcathoe
(Helversen & Heller, 2001)
+
  Myotis aurascens
(Kusjakin, 1935)
 
  Myotis bechsteinii
(Kuhl, 1817) 
+
  Myotis blythii
(Tomes, 1857)
+
  Myotis brandtii
(Eversmann, 1845)  
 
  Myotis capaccinii
(Bonaparte, 1837)
+
  Myotis dasycneme
(Boie, 1825)
 
  Myotis daubentonii
(Kuhl, 1817) 
+
  Myotis emarginatus
(Geoffroy, 1806)
+
  Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)
+
  Myotis mystacinus
(Kuhl, 1817)
+
  Myotis nattereri
(Kuhl, 1817)
+
  Nyctalus azoreum
(Thomas, 1901)
 
  Nyctalus lasiopterus
(Schreber, 1780)
+
  Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)
+
  Nyctalus noctula
(Schreber, 1774)
+
  Pipistrellus kuhlii
(Kuhl, 1817)
+
  Pipistrellus maderensis
(Dobson, 1878)  
  Pipistrellus nathusii
(Keyserling & Blasius,1839)
+
  Pipistrellus pipistrellus
(Schreber, 1774)
+
  Pipistrellus hanaki
(Hulva and Benda 2004)
+
  Pipistrellus pygmaeus
(Leach, 1825)
+
 
Plecotus auritus
(Linnaeus, 1758)
+
  Plecotus austriacus
(Fischer, 1829)
+
  Plecotus colombatovici
(Dulić, 1980)
+
  Plecotus macrobullaris
(Kuzyakin, 1965)
+
  Plecotus teneriffae
(Barrett-Hamilton, 1907)  
 
  Vespertilio murinus
(Linnaeus, 1758)
+
Miniopteridae Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)
+
Molossidae   Tadarida teniotis
(Rafinesque, 1814)
+
Total   39   33

 

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

 

Distribution of bats in Greece

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.