Προδιαγραφές – Οδηγίες πρός τους Συγγραφείς

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε. ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF.


 

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ Ε.Σ.Ε.

Το  Δελτίο της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας είναι ένα διεπιστημονικό περιοδικό αφιερωμένο στη σπηλαιολογική έρευνα.
Το  Δελτίο δημοσιεύει πρωτότυπα, αδημοσίευτα άρθρα, σχετικά με την έρευνα σε σπήλαια εν γένει, καθώς και σε επιφανειακές καρστικές μορφές. Εκδίδεται σε ετήσια βάση και περιλαμβάνει 2 τεύχη.
Στο πρώτο τεύχος δημοσιεύονται επιστημονικά άρθρα σχετικών επιστημών όπως:  Γεωλογία, Παλαιοντολογία, Παλαιοανθρωπολογία, Αρχαιολογία, Υδρολογία, Μετεωρολογία, Προστασία και Διαχείριση σπηλαίων, Σπηλαιοβιολογία, Ιστορία, Λαογραφία.
Τα άρθρα του δεύτερου τεύχους αφορούν μεγάλες σπηλαιολογικές αποστολές, τεχνικές και εξοπλισμό, εξερεύνηση και χαρτογράφηση, φωτογράφηση, κ.ά.. Γίνονται δεκτά άρθρα ανασκόπησης των ερευνών και αναλυτικές περιγραφές της εξερεύνησης και της μορφολογίας μεμονωμένων σπηλαίων, όχι όμως ημερολόγια αποστολών με συνοπτικές περιγραφές σπηλαίων.
Εκτός εξαιρέσεων, το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά συνολικά 12 σελίδες για τις επιστημονικές εργασίες και τις 5 σελίδες για τις εργασίες του 2ου τεύχους.
Οι αναλυτικές πληροφορίες για τις προδιαγραφές των προς υποβολή άρθρων και της διαδικασίας δημοσίευσης  υπάρχουν και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Με την υποβολή της εργασίας στην συντακτική επιτροπή του Δελτίου της Ελληνικής Σπηλαιολογικής Εταιρείας, οι συγγραφείς εκχωρούν τα δικαιώματα για τη μία και μοναδική δημοσίευση της εργασίας στο Δελτίο και συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους:

 • Οι συγγραφείς πρέπει να έχουν την άδεια του οποιουδήποτε τα αδημοσίευτα δεδομένα χρησιμοποιούν (συμπεριλαμβανομένων των υπό δημοσίευση δεδομένων, των χειρογράφων, των προσωπικών επικοινωνιών, κ.λ.π.) στην εργασία τους.
 • Οι συγγραφείς πρέπει να έχουν την άδεια να αναπαραγάγουν οποιαδήποτε προηγουμένως δημοσιευμένα διαγράμματα, χάρτες, φωτογραφίες, πίνακες, κ.λ.π., και πρέπει να αναφέρουν  με σαφήνεια την πηγή στην εργασία τους. Οι συντάκτες (και όχι η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία ή οι αξιολογητές) είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο του άρθρου τους.

Η Ελληνική Σπηλαιολογική Εταιρεία έχει το δικαίωμα να δημοσιεύσει την εργασία και να την διανείμει (χωρίς ή με αντίτιμο) μέσω του διαδικτύου ή άλλων μέσων (έντυπων και ηλεκτρονικών), να καταθέσει αντίγραφα σε βιβλιοθήκες και σχετικούς φορείς, και να συμπεριλάβει την εργασία σε αρχεία και μεταγλωττισμένους τόμους, υπό τον όρο ότι καμία αλλαγή δεν θα γίνει στο περιεχόμενο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Δεδομένου ότι το Δελτίο της Ε.Σ.Ε. έχει περιορισμένο προϋπολογισμό, η επικοινωνία με τους συγγραφείς θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Βασική προϋπόθεση για να γίνει μια εργασία δεκτή προς δημοσίευση στο Δελτίο της Ε.Σ.Ε. είναι ότι δεν έχει δημοσιευθεί ή έχει γίνει αποδεκτή προς δημοσίευση αλλού ή είναι υπό κρίση αλλού.
Οι εργασίες θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην εκδοτική επιτροπή. Για να διατηρείται σταθερή η ποιότητα και η δομή των άρθρων του Δελτίου, οι εργασίες θα ελέγχονται πριν γίνουν δεκτές προς δημοσίευση. Τα άρθρα θα υποβάλλονται από την εκδοτική επιτροπή σε 1 έως 3 αξιολογητές, έγκυρους γνώστες του θέματος που πραγματεύεται η εργασία (ενδεχόμενες προτάσεις των συγγραφέων για τους αξιολογητές της εργασίας τους είναι ευπρόσδεκτες).
Οι συγγραφείς θα ενημερώνονται το συντομότερο δυνατόν εάν η υποβολή τους έχει γίνει αποδεκτή ή απαιτεί αναθεώρηση, ή έχει απορριφθεί. Όταν η υποβληθείσα εργασία γίνει αποδεκτή, και μόλις γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές και  διορθώσεις από τους συγγραφείς, θα πρέπει να υποβληθεί ένα αντίγραφο σε ηλεκτρονική μορφή. Οι συγγραφείς θα έχουν την ευκαιρία να ελέγξουν και να υποδείξουν στην συντακτική επιτροπή διορθώσεις επί των τελικών δοκιμίων πριν δημοσιευτούν.
ΓΛΩΣΣΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
Τα κείμενα πρέπει να είναι γραμμένα στα ελληνικά ή στα αγγλικά. Εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων το κείμενο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 12 σελίδες. Τα άρθρα στα ελληνικά θα πρέπει να έχουν εκτός της ελληνικής και μια εκτενή περίληψη στα αγγλικά. Οι λεζάντες  των εικόνων, φωτογραφιών, πινάκων κ.λπ. θα είναι δίγλωσσες (ελληνικά και αγγλικά).

ΜΟΝΑΔΕΣ
Όλες οι μονάδες θα πρέπει να είναι στο Διεθνές Σύστημα (System International). Οι βασικές μονάδες του Δ.Σ. είναι το μέτρο (m), το κιλό (kg), το δευτερόλεπτο (s), το αμπέρ (Α), οι βαθμοί  kelvin (k), η candela (cd), και το mole (mol).  Οι συγγραφείς μπορούν να συμβουλεύονται την ιστοσελίδα: http://www.physics.nist.gov/cuu/Units/units.html

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Κάθε εργασία θα περιέχει έναν τίτλο με το/τα όνομα/τα και τη/τις διεύθυνση/εις του/των συγγραφέων, μια περίληψη,  το κυρίως κείμενο, τις ευχαριστίες, τη βιβλιογραφία, και -εάν υπάρχουν- τα παραρτήματα.  Εάν οι συγγραφείς είναι περισσότεροι του ενός παρακαλούμε να υπογραμμιστεί το ονοματεπώνυμο εκείνου με τον οποίο θα αλληλογραφεί η συντακτική επιτροπή και θα σταλούν τα δοκίμια.

Το κείμενο που θα υποβληθεί θα πρέπει να έχει αριθμημένες σελίδες και να αποτελείται από 8 ενότητες:

 • Τίτλος:
  Η σελίδα τίτλου πρέπει να περιλαμβάνει τον τίτλο της εργασίας τα ονόματα των συντακτών, και της διευθύνσεις αλληλογραφίας, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  Το ονοματεπώνυμο εκείνου με τον οποίο θα αλληλογραφεί η συντακτική επιτροπή να είναι υπογραμμισμένο.
 • Περίληψη:
  Στην περίληψη θα αναφέρονται τα σημαντικά στοιχεία και αποτελέσματα της εργασίας αποτελώντας μια περιεκτική σύνοψη και όχι περιγραφή του τι θέματα θίγονται στην εργασία. Θα περιλαμβάνει μέχρι 250 λέξεις (στις ελληνικές εργασίες θα υπάρχει επιπλέον και εκτενής αγγλική περίληψη μέχρι 500 λέξεις) και λέξεις κλειδιά (έως 7 λέξεις και στα αγγλικά).
 • Κυρίως κείμενο:
  Ανάλογα με το είδος της εργασίας θα περιλαμβάνει 3 ή περισσότερες ενότητες. Η Εισαγωγή είναι η πρώτη -και υποχρεωτική- ενότητα στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται και η ιστορική ανασκόπηση (εκτός εάν αυτή αναπτύσσεται σε χωριστή ενότητα). Οι συγγραφείς μπορούν να δομήσουν ελεύθερα τις υπόλοιπες ενότητες (και υποενότητες).
 • Βιβλιογραφικές παραπομπές:
  Στο κείμενο, για την παραπομπή σε δημοσιευμένες εργασίες, θα αναγράφεται το επώνυμο του συγγραφέα και η χρονολογία δημοσίευσης π.χ. (Επώνυμο 1990) εκτός εάν το όνομα του συγγραφέα είναι μέρος της πρότασης, π.χ. «…ο Επώνυμο (1990) απέδειξε ότι…».  Εάν γίνεται παραπομπή σε άρθρο με περισσότερους των 2 συγγραφέων θα αναγράφεται μόνο το επώνυμο του πρώτου συγγραφέα και στη συνέχεια το «κ.ά.» (και άλλοι) και η χρονολογία, π.χ.  (Επώνυμο κ.ά. 2000).
 • Βιβλιογραφία:
  Οι πλήρεις βιβλιογραφικές αναφορές πρέπει να υπάρχουν με αλφαβητική σειρά σε ένα κατάλογο στο τέλος του εγγράφου. Για όλες τις αναφορές θα πρέπει να υπάρχουν και οι αντίστοιχες παραπομπές στο κείμενο. Εάν ο ίδιος συγγραφέας (ή η ίδια συγγραφική ομάδα) έχει περισσότερες από μια δημοσιεύσεις την ίδια χρονιά τότε χρησιμοποιήστε τα α, β, γ, κ.ο.κ μετά από τη χρονολογία τόσο στο κείμενο όσο και στη βιβλιογραφία.  Η μορφή που θα παρατίθενται οι βιβλιογραφικές αναφορές φαίνεται στα παρακάτω παραδείγματα τα οποία πρέπει να ακολουθηθούν.

  • Αρθρο σε περιοδικό:
   Επώνυμο, Ο. 2001. Ο τίτλος της εργασίας. Όνομα περιοδικού 23: 147-152.
  • Βιβλίο:
   Επώνυμο, Ο. 2002. Τίτλος βιβλίου. Πόλη, Εκδοτικός οίκος, σσ. 568 Κεφάλαιο βιβλίου:Επώνυμο, Ο. 1981. Τίτλος κεφαλαίου βιβλίου. Στο: Επώνυμο1, Α. και Επώνυμο2, Β. (επιμέλεια) Τίτλος του βιβλίου. Πόλη, Εκδοτικός οίκος, σσ. 11-75.
  • Διατριβή ή έκθεση:
   Επώνυμο, Ο. 2004. Τίτλος της διατριβής ή έκθεσης. Πτυχιακή ή Μεταπτυχιακή ή Διδακτορική διατριβή ή Έκθεση. Τμήμα Γεωλογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. σσ 374
  • Αρθρα Διαδικτύου:
   Επώνυμο1, Α., Επώνυμο2, Β. και, Επώνυμο3, Γ. 2007. Τίτλος της εργασίας. Διαθέσιμο στο http://www.physics.nist.gov/cuu/Units/units.html

Οι αναφορές σε προσωπική επικοινωνία (προσ. επ.) πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητες, π.χ. όταν ένα θέμα είναι πολύ σημαντικό και δεν υπάρχουν δημοσιευμένα στοιχεία για αυτό.

 • Εικόνες και Πίνακες:
  Οι εικόνες περιλαμβάνουν χάρτες, σκαριφήματα, χαρτογραφήσεις, διαγράμματα, φωτογραφίες, κλπ. Οι φωτογραφίες πρέπει να περιοριστούν στο ελάχιστο ενώ τα διαγράμματα δεν πρέπει να αναπαράγουν τις πληροφορίες των πινάκων. Οι εικόνες πρέπει να αριθμηθούν κατά αύξουσα σειρά όπως θα παρουσιάζονται στο κείμενο με αραβικούς αριθμούς και για κάθε μια θα υπάρχει παραπομπή στο κείμενο (π.χ. Εικόνα 3). Οι λεζάντες των εικόνων θα αναγραφούν στην ενότητα
  Οι γραφικές παραστάσεις, τα σχέδια και οι χάρτες θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλες ώστε να επιτρέπουν μείωση μεγέθους μέχρι και 10x10cm. Προσοχή: Οι αριθμοί και οι λέξεις που θα περιέχονται στις εικόνες θα πρέπει να είναι ευανάγνωστα και μετά τη μείωση μεγέθους.
  Κάθε πίνακας πρέπει να δακτυλογραφηθεί σε διαφορετική σελίδα. Οι πίνακες πρέπει να αριθμούνται κατά αύξουσα σειρά με αραβικούς αριθμούς: π.χ. «Πίνακας 1, Πίνακας 2, κ.λπ.». Εάν χρησιμοποιηθεί πίνακας από ήδη δημοσιευμένη εργασία θα πρέπει να γίνεται παραπομπή. Οι λεζάντες των πινάκων πρέπει να αναγράφονται στις σελίδες τις ενότητας
 • Τίτλοι εικόνων και πινάκων:
  Στην ενότητα αυτή θα παρατίθενται ένας κατάλογος με οι λεζάντες των εικόνων και χωριστά των πινάκων, κατά αύξουσα σειρά.
 • Παραρτήματα:
  Στην ενότητα αυτή θα παρατίθενται τα παραρτήματα (αν υπάρχουν) το κάθε ένα σε χωριστή σελίδα. Για κάθε παράρτημα θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή στο κείμενο της εργασίας (πχ Παράρτημα 1).

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.